Obvestilo o varstvu podatkov s strani www.naturaljust.si

Ta spletna stran zbira  osebne podatko o svojih uporabnikih.

Ponudnik in upravljalec

Natural Just d.o.o.

Cesta 25. junija 1H

5000 Nova Gorica

E-naslov ponudnika: privacy@naturaljust.si

Vrste zbranih podatkov

K osebnim podatkom, ki jih ta spletna stran obdeluje sama ali prek tretjih oseb, spadajo: cookie (piškotek), podatki o uporabi, priimek, ime, spol, datum rojstva, telefonska številka, naslov, e-pošta, poštna številka in mesto.

Podrobnosti o vsaki vrsti obdelanih osebnih podatkov so na voljo v za to predvidenih poglavjih tega obvestila o varstvu podatkov ali punktualno v pojasnjevalnih besedilih, ki se pokažajo pred zbiranjem podatkov.

Osebne podatke lahko uporabnik navede prostovoljno ali pa se, v primeru podatkov o uporabi, zbirajo samodejno, ko se uporabi ta spletna stran.

Če ni navedeno drugače, je navedba vseh podatkov, ki jih zahteva ta spletna stran, obvezna. Če uporabnik zavrne navedbo podatkov, lahko nastane posledica, da ta spletna stran uporabniku ne more dati na voljo svojih storitev. V primerih, ko ta spletna stran navedbo osebnih podatkov izrecno označi kot prostovoljno, se lahko uporabniki odločijo za to, da teh podatkov brez vsakršnih posledic za razpoložljivost ali tehnično uporabnost storitve ne navedejo.

Uporabniki, ki ne vedo natanko, kateri osebni podatki so obvezni, se lahko obrnejo na ponudnika.

Vsaka uporaba piškotkov (cookies) – ali drugega sledilnega orodja (tracking tools) – prek te spletne strani ali s strani tretjih ponudnikov storitev, ki se izvajajo prek te spletne strani, služi namenu, da se opravijo storitve, ki jih želi uporabnik, in vsem drugim namenom, ki so opisani v tem dokumentu in v smernicah za uporabo piškotkov, v kolikor te obstajajo.

Uporabniki so odgovorni za vse osebne podatke tretjih oseb, ki so bili zbrani, objavljeni in poslani prek te spletne strani, in potrjujejo, da so pridobili privolitev za posredovanje osebnih podatkov morebitnih tretjih oseb na to spletno stran.

Način in kraj obdelave podatkov

Postopki obdelovanja podatkov

Ponudnik obdeluje uporabniške podatke s skladu s predpisi in sprejme primerne varnostne ukrepe, s katerimi prepreči neupravičen dostop in neupravičeno posredovanje, spreminjanje ali uničenje podatkov.

Obdelava podatkov se izvaja z računalniki ali s sistemi, ki temeljijo na koriščenju informacijske tehnologije, po postopkih in načinih postopanja, ki se ciljno ravnajo po navedenih namenih. Poleg upravitelja lahko tudi druge osebe interno (upravljanje kadrov, prodaja, marketing, pravni oddelek, administratorji sistema) ali eksterno – v tem primeru jih upravljalec, kolikor je potrebno, imenuje za obdelovaca naročila (to so na primer ponudniki tehničnih storitev, dostavne službe, ponudniki gostovanj (hosting), podjetja za informacijsko tehnologijo ali agenture za komunikacijske storitve) – upravljajo to spletno stran in imajo dostop do podatkov. Ažuriran seznam teh udeležencev je kadarkoli mogoče zahtevati od ponudnika.

Pravne podlage obdelave

Ponudnik sme osebne podatke uporabnikov obdelovati le, če drži ena od naslednjih navedb:

Uporabniki so podali privolitev za enega ali več določenih namenov. Opozorilo: V nekaterih zakonodajah je ponudniku dovoljeno obdelovati osebne podatke, dokler uporabnik takšni obdelavi ne ugovarja (»opt-out«), ne da bi za to potreboval privolitev ali katero od drugih spodaj navedenih pravnih podlag. To pa ne velja, če uporabo osebnih podatkov ureja evropsko pravo varstva osebnih podatkov;

Zbiranje podatkov je potrebno za izpolnitev pogodbe z uporabnikom in/ali za iz tega izhajajoče predpogodbene ukrepe;

obdelava je potrebna za izpolnitev pravne dolžnosti, h kateri je zavezan ponudnik;

obdelava je povezana z nalogo, ki se uresničuje v javnem interesu ali med izvajanjem oblastvenih pooblastil, ki so bila prenesena na ponudnika;

obdelava je potrebna za varstvo upravičenih interesov ponudnika ali tretje osebe.

V vsakem primeru ponudnik prijazno poda informacijo o konkretni pravni podlagi, na kateri temelji obdelava, in zlasti o tem, ali je navedba osebnih podatkov zakonska ali pogodbena dolžnost ali pogoj za sklenitev pogodbe.

 

Kraj

Podatki se obdelujejo v poslovalnici ponudnika in v vseh drugih krajih, kjer se nahajajo službe, ki so udeležene pri obdelavi podatkov.

Glede na lokacijo uporabnikov lahko prenosi podatkov vsebujejo prenos uporabniških podatkov v drugo državo, ki ni njegova. Več o kraju obdelave posredovanih podatkov si uporabniki lahko preberejo v odstavku z izčrpnimi navedbami o obdelavi osebnih podatkov.

Uporabniki imajo tudi pravico, da se jim pojasnijo pravna podlaga za posredovanje podatkov državi zunaj Evropske unije ali kaki mednarodni organizaciji, za katero velja mednarodno pravo ali sta jo ustanovili dve ali več držav, kot na primer OZN, kot tudi varnostni ukrepi, ki jih je sprejel ponudnik za varstvo njihovih podatkov.

V primeru takšnega posredovanja, lahko uporabnik več o tem izve tako, da pregleda ustrezne odstavke tega dokumenta ali se prek informacij, ki so navedene v zavihku »kontakti«, obrne na ponudnika.

 

Doba hrambe podatkov

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo tako dolgo, kot to zahteva namen, za katerega so se zbirali.

Zato velja:

Osebni podaki, ki so se zbirali za namene pogodbe, ki sta jo sklenila ponudnik in uporabnik, se hranijo do popolne izpolnitve pogodbe.

Osebni podatki, ki so se zbirali za varstvo upravičenih interesov ponudnika, se hranijo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev tega namena. Uporabniki lahko podrobnejše informacije o upravičenih interesih ponudnika pridobijo v ustreznih odstavkih tega dokumenta ali z vzpostavitvijo stika s ponudnikom.

Poleg tega lahko ponudnik osebne podatke shrani za daljše obdobje, če je uporabnik privolil v takšno obdelavo, in jih hrani, dokler uporabnik ne prekliče privolitve. Ponudnik je lahko tudi dolžan hraniti osebne podatke za daljše obdobje, če je to potrebno za izpolnitev zakonskih dolžnosti ali zaradi odredbe upravnega organa.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki izbrišejo. Zato pravice do informiranja, do izbrisa, do popravkov in do prenašanja podatkov po preteku roka hrambe podatkov ni mogoče uveljavljati.

Nameni obdelave

Osebni podatki o uporabniku se zbirajo, da lahko ponudnik opravi storitve. Poleg tega se podatki zbirajo za naslednje namene: analitika, kontaktiranje uporabnika in upravljanje kontaktov ter pošiljanje sporočil.

Uporabniki si lahko v ustreznih odstavkih tega dokumenta preberejo nadaljnje, podrobne informacije o teh namenih obdelave in o osebnih podatkih, ki se uporabijo za vsakokratni namen.

Izčrpne navedbe o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene ob izvajanju naslednjih storitev:

Analitika

S storitvami, ki so navedene v tem odstavku, lahko ponudnik nadzira in analizira pretok podatkov ter sledi vedenju uporabnikov.

Google analitika (Google Inc.)

Google analitika je spletna analitika družbe Google Inc. („Google“). Google uporablja zbrane podatke za namene spremljanja in raziskovanja, kako se ta spletna stran uporablja in za namene priprave poročil o njenih aktivnostih, katere uporablja skupaj z drugimi Googlovimi storitvami.

Google lahko zbrane podatke uporabi za to, da kontekstualizira in personalizira oglase lastne oglaševalske mreže.

Zbrani osebni podatki: piškotek in podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države – obvestilo o varstvu podatkov – opt out. Članica Privacy Shield (ščit zasebnosti).

 

Kontaktiranje uporabnika

Kontaktni obrazec (ta spletna stran)

Z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca s svojimi podatki uporabniki pooblaščajo to spletno stran, da uporablja njihove navedbe in se tako odziva na zahteve po informacijah, ponudbe ali siceršnja vprašanja, ki so navedena v glavi formularja.

Zbrani osebni podatki: naslov, e-pošta, rojstni datum, spol, priimek, poštna številka, pokrajina, mesto, telefonska številka in ime.

 

Upravljanje kontaktov in pošiljanje sporočil

Tovrstne storitve omogočajo upravljanje podatkovne banke s kontakti prek e-pošte, telefonskimi številkami ali vsakršnimi drugimi kontaktnimi informacijami za namene komuniciranja z uporabnikom.

Te storitve lahko zbirajo tudi podatke o tem, na kateri datum in ob kateri uri je uporabnik prebral sporočilo, ter o interakciji uporabnika s prejetimi sporočili, na primer s klikom na v sporočilih vsebovane povezave.

Mailchimp

Mailchimp storitev za upravljanje e-poštnih naslovov in pošiljanje sporočil.

Zbrani osebni podatki: e-pošta.

Kraj obdelave: Italija – obvestilo o varstvu podatkov.

Pravice uporabnikov

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede svojih podatkov, ki jih je obdelal ponudnik.

Uporabniki imajo zlasti naslednje pravice:

Kadarkoli lahko prekličejo privoljenja. Če je uporabnik privolil v obdelavo osebnih podatkov, lahko svoje privoljenje kadarkoli prekliče.

Lahko vložijo ugovor proti obdelavi svojih podatkov. Uporabnik ima pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov, če se obdelava izvaja na kaki drugi pravni podlagi kot na privolitvi.  Nadalnje informacije o tem so navedene spodaj.

Pravica prejemanja informacij glede svojih podatkov. Uporabnik ima pravico izvedeti, ali ponudnik obdeluje podatke, nadalje ima pravico prejemati informacije o posameznih vidikih obdelave in pravico prejeti kopijo podatkov.

Pravica preverjanja in popravljanja. Uporabnik ima pravico preverjati pravilnost svojih podatkov in zahtevati njihovo aktualiziranje ali popravke.

Pravica zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. Uporabniki imajo pravico, da v določenih okoliščinah obdelavo svojih podatkov omejijo. V tem primeru uporabnik ne bo obdelal podatkov za noben drug namen kot za hrambo.

Pravica zahtevati izbris ali siceršnjo odstranitev osebnih podatkov. Uporabnik ima v določenih okoliščinah pravico od ponudnika zahtevati izbris svojih podatkov.

Pravica prejeti svoje podatke in zahtevati, da se prenesejo na drugega upravljalca. Uporabnik ima pravico prejeti svoje podatke v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu in, kolikor je to tehnično mogoče, zahtevati, da se neovirano posredujejo drugemu upravljalcu. To določbo je mogoče uporabiti, če se podatki obdelujejo avtomatizirano in obdelava temelji na privolitvi uporabnika, na pogodbi, v kateri je uporabnik ena od strank, ali na predpogodbenih dolžnostih.

Pravica vložiti pritožbo. Uporabniki imajo pravico pri pristojnem nadzornem organu vložiti pritožbo.

Podrobnosti o pravici ugovora glede obdelave

Če se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, med izvajanjem oblastvenega pooblastila, ki je bilo preneseno na ponudnika, ali za varstvo upravičenih interesov ponudnika, lahko uporabnik proti takšni obdelavi ugovarja tako, da navede opravičilni razlog, ki se nanaša na njegovo posebno situacijo.

Uporabnike se obvesti o tem, da lahko ugovarjajo proti obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje kadarkoli brez navedbe razlogov. Ali ponudnik obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, lahko uporabniki razberejo iz ustreznih odstavkov tega dokumenta.

Kako se uveljavljajo pravice

Vse zahteve za uveljavljanje pravic uporabnikov je mogoče prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni v tem dokumentu, nasloviti na ponudnika.  Zahteve se lahko izvedejo brezplačno, ponudnik pa jih obdela čimprej, najpozneje v enem mesecu.

  

Smernice glede piškotkov

Spletna stran uporablja piškotke. Za razširitev znanja o piškotkih si lahko uporabnik tu prebere specifični dokument: Smernice glede piškotkov.

Nadaljnje informacije o zbiranju in obdelavi podatkov

Pravni ukrepi

Ponudnik lahko osebne podatke uporabnika obdela za namene kazenskega pregona v pripravi sodnih postopkov ali v samih postopkih, ki izhajajo iz tega, da se ta spletna stran ali pripadajoče storitve niso uporabljale v skladu s predpisi.

Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da oblastni organi od ponudnika lahko zahtevajo izdajo osebnih podatkov.

Nadaljnje informacije o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki so navedene v tem obvestilu o varstvu podatkov, lahko ta spletna stran uporabniku na njegovo zahtevo da na voljo nadaljnje informacije, ki se nanašajo na določene storitve ali na zbiranje osebnih podatkov in njihovo obdelavo.

Sistemski protokoli in vzdrževanje

Ta spletna stran in storitve tretjih ponudnikov lahko za poslovne namene in namene vzdrževanja zbirajo podatke, ki zapišejo interakcijo, ki je potekala prek te spletne strani (sistemski protokoli), ali za ta namen uporablja druge osebne podatke (npr. IP naslove).

Informacije, ki niso vsebovane v tem obvestilu o varstvu podatkov

Nadaljnje informacije o zbiranju ali obdelavi podatkov lahko zahtevate od ponudnika kadarkoli prek navedenih kontaktnih podatkov.

Kako se obdelujejo zahteve »ne sledi mi« (»do-not-track«)

Ta spletna stran ne podpira zahtev »ne sledi mi« (»do-not-track«) s strani spletnega brskalnika.

Informacije, ali integrirane storitve tretjih oseb podpirajo protokol »ne sledi mi«, lahko uporabniki razberejo iz obvestila o varstvu podatkov vsakokratne storitve.

Spremembe tega obvestila o varstvu podatkov

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli opravi spremembe v tem obvestilu o varstvu podatkov, s tem da svoje uporabnike na tej strani in eventualno prek te spletne strani in/ali – kolikor je tehnično in pravno mogoče – s pošiljanjem sporočila uporabnikom ustrezno obvesti prek enega od kontaktnih podatkov, ki jih ima ponudnik na voljo.  Zato se uporabnikom priporoča, da redno priklicujejo to stran in na koncu strani preverijo navedni datum zadnje spremembe.

Kolikor se spremembe nanašajo na uporabo podatkov, ki temelji na privolitvi uporabnika, upravljalec – kolikor je potrebno – pridobi novo privoljenje.

Opredelitve pojmov in pravni napotki

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije, s katerimi se neposredno ali v povezavi z nadaljnjimi informacijami določi identiteta fizične osebe oziroma je to identiteto mogoče določiti.

Podatki o uporabi

Informacije, ki jih ta spletna stran (ali storitve tretjih oseb, ki uporabljajo to spletno stran), avtomatsko zbira, npr.: IP naslovi ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki uporabljajo to spletno stran, URI naslovi (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, postopek, ki je bil uporabljen za prenos zahteve na strežnik, velikost prejete odgovorne datoteke, številčna koda, ki pokaže status odgovora strežnika (uspešna izvedba, napake itd.), država proizvajalka, delovanje brskalnika in operacijskega stistema, ki ga uporablja uporabnik, različne navedbe o času posameznega priklica (npr. koliko časa je bilo porabljenega na vsaki strani aplikacije) in podatki o poti, ki se ji je sledilo znotraj aplikacije, zlasti vrstni red obiskanih strani, ter siceršnje informacije o operativnem sistemu naprave in/ali informacijskega okolja uporabnika.

Uporabnik

Oseba, ki uporablja to spletno stran, ki, kolikor ni določeno drugače, se ujema z zadevno osebo.

 

Zadevna oseba

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalec naročila (ali obdelovalec podatkov)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali kaka druga služba, ki po naročilu upravljalca obdeluje osebne podatke, kot je opisano v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Upravljalec (ali ponudnik, deloma tudi lastnik)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali kaka druga služba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov ter o za to uporabljenih sredstvih, vključno z varnostnimi ukrepi glede upravljanja, ki se nanaša na to spletno stran in njeno uporabo. Kolikor ni navedeno drugače, je upravljalec fizična ali pravna oseba, preko katere se ponuja ta spletna stran.

Ta spletna stran (ali ta aplikacija)

Strojna in programska orodja, s katerimi je osebne podatke uporabnika mogoče zbrati in obdelati.

Storitev

Sotritev, ki se ponuja prek te spletne strani, kot je opisano v ustreznih pogojih uporabe (kolikor obstajajo) in na tej strani/aplikaciji.

Evropska unija (ali EU)

Kolikor ni navedeno drugače, se vsa napotila v tem dokumentu nanašajo na Evropsko unijo, na vse trenutne države članice Evropske unije in na Evropski gospodarski prostor.

Cookie (piškotek)

Majhna datoteka, ki jo aplikacija shrani v napravi uporabnika.

Pravno opozorilo

To obvestilo o varstvu podatkov je bilo sestavljeno na podlagi določb različnih zakonodaj, vključno s 13/14. členom uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).

To obvestilo o varstvu podatkov se nanaša izključno na to spletno stran, kolikor v tem dokumentu ni navedeno drugače.

Smernice www.naturaljust.si glede uporabe piškotkov (cookie)

Piškotki sestoje iz delov kod, ki se namestijo v brskalniku in so ponudniku v pomoč, da lahko da na voljo storitve, ki ustrezajo navedenim namenom.  Nekateri nameni, za katere se instalirajo piškotki, zahtevajo tudi privolitev uporabnika.

Kolikor namestitev piškotkov temelji na privolitvi, je le-to, po navodilih v tem dokumentu, mogoče kadar koli preklicati.

Tehnični piškotki in piškotki, ki služijo za namene agregiranja statističnih podatkov

Aktivnosti, ki so za funkcionalnost storitve bistvene

Ta spletna stran uporablja piškotke, da lahko shrani uporabnikove seje (session) in izvaja druge aktivnosti, ki so za upravljanje te strani bistvene, na primer v zvezi z distribucijo podatkovnega toka.

Shranjevanje nastavitev, optimiranje in aktivnosti v zvezi s statistiko

Ta spletna stran uporablja piškotke, da lahko shranjuje nastavitve brskalnika in opitimira uporabnikovo brskanje. K takšnim piškotkom spadajo na primer tisti, s katerimi se nastavi jezik in valuta ali tisti za upravljanje statistik o prvih ponudnikih, ki jih upravlja neposredno ponudnik strani.

Druge vrste piškotkov ali tretje osebe, ki namestijo piškotke

Nekatere od spodaj navedenih storitev upravljajo statistike v agregirani in anonimizirani obliki in ne zahtevajo nujno privolitve uporabnika ali jih ponudnik – odvisno od njihovega opisa – lahko upravlja brez pomoči tretjih ponudnikov.

Če se storitve, ki jih opravljajo tretji ponudniki, prikažejo pri spodaj navedenih orodjih, se ta orodja lahko uporabljajo za sklepanje o uporabnikovih brskalnih navadah – dodatno k tu specificiranim informacijam – in brez vednosti ponudnika. Za podrobnejše informacije si poglejte Obvestilo o varstvu podatkov navedenih storitev.

Analitika

S storitvami, ki so navedene v tem odstavku, lahko ponudnik nadzira in analizira pretok podatkov ter sledi vedenju uporabnikov.

Google analitika (Google Inc.)

Google analitika je spletna analitika družbe Google Inc. („Google“). Google uporablja zbrane podatke za namene spremljanja in raziskovanja, kako se spletna stran uporablja, za namene pisanja poročil o njenih aktivnostih, ki jih uporablja skupaj z drugimi Googlovimi službami.

Google lahko zbrane podatke uporabi za to, da kontekstualizira in personalizira oglase lastne oglaševalske mreže.

Zbrani osebni podatki: piškotek in podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države – obvestilo o varstvu podatkov – opt out. Članica Privacy Shield.

Kako lahko podam ali prekličem privolitev za instalacijo piškotkov?

Poleg možnosti, ki so navedene v tem dokumentu, lahko uporabnik nastavitve za piškotke upravlja neposredno v svojem brskalniku in tako prepreči tretjim ponudnikom, da bi namestili piškotke. Z nastavitvami v brskalniku je mogoče tudi izbrisati piškotke, nameščene v preteklosti, med njimi tudi tiste, ki so morda soglasje za namestitev piškotkov shranili prek te spletne strani. Uporabnik si lahko, na primer, informacije o upravljanju piškotkov v najpogosteje uporabljenih brskalnikih prebere na naslednjih naslovih: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari in Microsoft Internet Explorer.

Kar zadeva piškotke, ki so jih namestile tretje osebe, lahko uporabniki svoje preference in preklic privolitev upravljajo tako, da kliknejo na ustrezno povezavo opt-out (kolikor ta obstaja), lahko pa uporabijo sredstva, predvidena v smernici za varstvo podatkov, ki velja za tretjo osebo, ali kontaktirajo tretjo osebo.

Ne glede na gornje navedbe ponudnik sporoča uporabnikom, da lahko sledijo navodilom na EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) in Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japonska) ali podobnim storitvam in jih koristno uporabljajo. Takšne storitve uporabniku omogočajo, da določi svoje nastavitve sledenja za skoraj vsa orodja trženja. Ponudnik torej uporabnikom priporoča, naj poleg informacij, ki so na voljo v tem dokumentu, uporabi tudi ta sredstva.

Ponudnik in upravljalec

Natural Just d.o.o.

Cesta 25. junija 1H

5000 Nova Gorica

E-naslov ponudnika: privacy@naturaljust.si

Ker ta spletna stran uporablja storitve tretjih ponudnikov, kar posledično pomeni namestitev piškotkov in drugih tovrstnih sistemov sledenja, ki jih ponudnik tehnično ne more nadzorovati, je treba vsako specifično opozorilo na piškotke in sisteme sledenja, ki jih je namestil tretji ponudnik, razumeti kot indikativno. Celotne informacije je mogoče razbrati iz Obvestila o varstvu podatkov tretjih ponudnikov, ki so navedeni v tem dokumentu.

Spričo objektivne kompleksnosti, ki je povezana z identifikacijo tehnologij, ki temeljijo na piškotkih, se uporabniki naprošajo, da se povežejo s ponudnikom, če želijo prejeti nadaljnje informacije o uporabi piškotkov prek te spletne strani.

Opredelitve pojmov in pravni napotki

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije, s katerimi se neposredno ali v povezavi z nadaljnjimi informacijami določi identiteta fizične osebe oziroma je to identiteto mogoče določiti.

Podatki o uporabi

Informacije, ki jih ta spletna stran (ali storitve tretjih oseb, ki uporabljajo to spletno stran), avtomatsko zbira, npr.: IP naslovi ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki uporabljajo to spletno stran, URI naslovi (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, postopek, ki je bil uporabljen za prenos zahteve na strežnik, velikost prejete odgovorne datoteke, številčna koda, ki pokaže status odgovora strežnika (uspešna izvedba, napake itd.), država proizvajalka, delovanje brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporablja uporabnik, različne navedbe o času posameznega priklica (npr. koliko časa je bilo porabljenega na vsaki strani aplikacije) in podatki o poti, ki se ji je sledilo znotraj aplikacije, zlasti vrstni red obiskanih strani, ter siceršnje informacije o operativnem sistemu naprave in/ali informacijskega okolja uporabnika.

Uporabnik

Oseba, ki uporablja to spletno stran, ki, kolikor ni določeno drugače, je ista oseba kot zadevna oseba.

Zadevna oseba

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalec naročila (ali obdelovalec podatkov)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali služba, ki po naročilu upravljalca obdeluje osebne podatke, kot je opisano v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Upravljalec (ali ponudnik, deloma tudi lastnik)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali kaka druga služba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov ter o za to uporabljenih sredstvih, vključno z varnostnimi ukrepi glede upravljanja, ki se nanaša na to spletno stran in njeno uporabo. Kolikor ni navedeno drugače, je upravljalec fizična ali pravna oseba, preko katere se ponuja ta spletna stran.

Ta spletna stran (ali ta aplikacija)

Strojna ali programska orodja, s katerimi je osebne podatke uporabnika mogoče zbrati in obdelati.

Storitev

Storitev, ki se ponuja prek te spletne strani, kot je opisano v ustreznih pogojih uporabe (kolikor obstajajo) in na tej strani/aplikaciji.

 

Evropska unija (ali EU)

Kolikor ni navedeno drugače, se vsa napotila v tem dokumentu nanašajo na Evropsko unijo, na vse trenutne države članice Evropske unije in na Evropski gospodarski prostor.

Piškotek (cookie)

Majhna datoteka, ki jo aplikacija shrani v napravi uporabnika.

Pravno opozorilo

To obvestilo o varstvu podatkov je bilo sestavljeno na podlagi določb različnih zakonodaj, vključno s 13/14. členom uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).

To obvestilo o varstvu podatkov se nanaša izključno na to spletno stran, kolikor v tem dokumentu ni navedeno drugače.

Smernice www.naturaljust.si glede uporabe piškotkov (cookie)

Piškotki sestoje iz delov kod, ki se namestijo v brskalniku in so ponudniku v pomoč, da lahko da na voljo storitve, ki ustrezajo navedenim namenom.  Nekateri nameni, za katere se instalirajo piškotki, zahtevajo tudi privolitev uporabnika.

Kolikor namestitev piškotkov temelji na privolitvi, je le-to, po navodilih v tem dokumentu, mogoče kadar koli preklicati.

Tehnični piškotki in piškotki, ki služijo za namene agregiranja statističnih podatkov

Aktivnosti, ki so za funkcionalnost storitve bistvene

Ta spletna stran uporablja piškotke, da lahko shrani uporabnikove seje (session) in izvaja druge aktivnosti, ki so za upravljanje te strani bistvene, na primer v zvezi z distribucijo podatkovnega toka.

Shranjevanje nastavitev, optimiranje in aktivnosti v zvezi s statistiko

Ta spletna stran uporablja piškotke, da lahko shranjuje nastavitve brskalnika in opitimira uporabnikovo brskanje. K takšnim piškotkom spadajo na primer tisti, s katerimi se nastavi jezik in valuta ali tisti za upravljanje statistik o prvih ponudnikih, ki jih upravlja neposredno ponudnik strani.

Druge vrste piškotkov ali tretje osebe, ki namestijo piškotke

Nekatere od spodaj navedenih storitev upravljajo statistike v agregirani in anonimizirani obliki in ne zahtevajo nujno privolitve uporabnika ali jih ponudnik – odvisno od njihovega opisa – lahko upravlja brez pomoči tretjih ponudnikov.

Če se storitve, ki jih opravljajo tretji ponudniki, prikažejo pri spodaj navedenih orodjih, se ta orodja lahko uporabljajo za sklepanje o uporabnikovih brskalnih navadah – dodatno k tu specificiranim informacijam – in brez vednosti ponudnika. Za podrobnejše informacije si poglejte Obvestilo o varstvu podatkov navedenih storitev.

Analitika

S storitvami, ki so navedene v tem odstavku, lahko ponudnik nadzira in analizira pretok podatkov ter sledi vedenju uporabnikov.

Google analitika (Google Inc.)

Google analitika je spletna analitika družbe Google Inc. („Google“). Google uporablja zbrane podatke za namene spremljanja in raziskovanja, kako se spletna stran uporablja, za namene pisanja poročil o njenih aktivnostih, ki jih uporablja skupaj z drugimi Googlovimi službami.

Google lahko zbrane podatke uporabi za to, da kontekstualizira in personalizira oglase lastne oglaševalske mreže.

Zbrani osebni podatki: piškotek in podatki o uporabi.

Kraj obdelave: Združene države – obvestilo o varstvu podatkov – opt out. Članica Privacy Shield.

Kako lahko podam ali prekličem privolitev za instalacijo piškotkov?

Poleg možnosti, ki so navedene v tem dokumentu, lahko uporabnik nastavitve za piškotke upravlja neposredno v svojem brskalniku in tako prepreči tretjim ponudnikom, da bi namestili piškotke. Z nastavitvami v brskalniku je mogoče tudi izbrisati piškotke, nameščene v preteklosti, med njimi tudi tiste, ki so morda soglasje za namestitev piškotkov shranili prek te spletne strani. Uporabnik si lahko, na primer, informacije o upravljanju piškotkov v najpogosteje uporabljenih brskalnikih prebere na naslednjih naslovih: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari in Microsoft Internet Explorer.

Kar zadeva piškotke, ki so jih namestile tretje osebe, lahko uporabniki svoje preference in preklic privolitev upravljajo tako, da kliknejo na ustrezno povezavo opt-out (kolikor ta obstaja), lahko pa uporabijo sredstva, predvidena v smernici za varstvo podatkov, ki velja za tretjo osebo, ali kontaktirajo tretjo osebo.

Ne glede na gornje navedbe ponudnik sporoča uporabnikom, da lahko sledijo navodilom na EDAA (EU), Network Advertising Initiative (US) in Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Kanada), DDAI (Japonska) ali podobnim storitvam in jih koristno uporabljajo. Takšne storitve uporabniku omogočajo, da določi svoje nastavitve sledenja za skoraj vsa orodja trženja. Ponudnik torej uporabnikom priporoča, naj poleg informacij, ki so na voljo v tem dokumentu, uporabi tudi ta sredstva.

Ponudnik in upravljalec

Natural Just d.o.o.

Cesta 25. junija 1H

5000 Nova Gorica

E-naslov ponudnika: privacy@naturaljust.si

Ker ta spletna stran uporablja storitve tretjih ponudnikov, kar posledično pomeni namestitev piškotkov in drugih tovrstnih sistemov sledenja, ki jih ponudnik tehnično ne more nadzorovati, je treba vsako specifično opozorilo na piškotke in sisteme sledenja, ki jih je namestil tretji ponudnik, razumeti kot indikativno. Celotne informacije je mogoče razbrati iz Obvestila o varstvu podatkov tretjih ponudnikov, ki so navedeni v tem dokumentu.

Spričo objektivne kompleksnosti, ki je povezana z identifikacijo tehnologij, ki temeljijo na piškotkih, se uporabniki naprošajo, da se povežejo s ponudnikom, če želijo prejeti nadaljnje informacije o uporabi piškotkov prek te spletne strani.

Opredelitve pojmov in pravni napotki

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informacije, s katerimi se neposredno ali v povezavi z nadaljnjimi informacijami določi identiteta fizične osebe oziroma je to identiteto mogoče določiti.

Podatki o uporabi

Informacije, ki jih ta spletna stran (ali storitve tretjih oseb, ki uporabljajo to spletno stran), avtomatsko zbira, npr.: IP naslovi ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki uporabljajo to spletno stran, URI naslovi (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, postopek, ki je bil uporabljen za prenos zahteve na strežnik, velikost prejete odgovorne datoteke, številčna koda, ki pokaže status odgovora strežnika (uspešna izvedba, napake itd.), država proizvajalka, delovanje brskalnika in operacijskega sistema, ki ga uporablja uporabnik, različne navedbe o času posameznega priklica (npr. koliko časa je bilo porabljenega na vsaki strani aplikacije) in podatki o poti, ki se ji je sledilo znotraj aplikacije, zlasti vrstni red obiskanih strani, ter siceršnje informacije o operativnem sistemu naprave in/ali informacijskega okolja uporabnika.

Uporabnik

Oseba, ki uporablja to spletno stran, ki, kolikor ni določeno drugače, je ista oseba kot zadevna oseba.

Zadevna oseba

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalec naročila (ali obdelovalec podatkov)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali služba, ki po naročilu upravljalca obdeluje osebne podatke, kot je opisano v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Upravljalec (ali ponudnik, deloma tudi lastnik)

Fizična ali pravna oseba, upravni organ, ustanova ali kaka druga služba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov ter o za to uporabljenih sredstvih, vključno z varnostnimi ukrepi glede upravljanja, ki se nanaša na to spletno stran in njeno uporabo. Kolikor ni navedeno drugače, je upravljalec fizična ali pravna oseba, preko katere se ponuja ta spletna stran.

Ta spletna stran (ali ta aplikacija)

Strojna ali programska orodja, s katerimi je osebne podatke uporabnika mogoče zbrati in obdelati.

Storitev

Storitev, ki se ponuja prek te spletne strani, kot je opisano v ustreznih pogojih uporabe (kolikor obstajajo) in na tej strani/aplikaciji.

 

Evropska unija (ali EU)

Kolikor ni navedeno drugače, se vsa napotila v tem dokumentu nanašajo na Evropsko unijo, na vse trenutne države članice Evropske unije in na Evropski gospodarski prostor.

Piškotek (cookie)

Majhna datoteka, ki jo aplikacija shrani v napravi uporabnika.

Pravno opozorilo

To obvestilo o varstvu podatkov je bilo sestavljeno na podlagi določb različnih zakonodaj, vključno s 13/14. členom uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov).

To obvestilo o varstvu podatkov se nanaša izključno na to spletno stran, kolikor v tem dokumentu ni navedeno drugače.